Procedury bezpieczeństwa

corona-5174671_1280

PROCEDURA

Przyprowadzania dzieci do Społecznej Szkoły Podstawowej

Fundacji „AlterEdu”

Warszawa ul. Świętojerska 24

Od 1 września 2020 r.

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 3. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczniów i pracowników, codziennie przed wejściem do szkoły każdemu dziecku zostanie zmierzona temperatura. Jeżeli pomiar wykażeKażdego dnia, przed wejściem do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury. pomiędzy 37 a 38ºC stan zdrowia ucznia będzie obserwowany i zostaną powiadomieni o tym rodzice/opiekunowie. Gdy pomiar wykaże stan gorączki, uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzająco i odbierający ze szkoły dzieci, powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 m.
 5. Rodzice przyprowadzają dziecko do placówki w godzinach 8:00 – 9:00
 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej (przy Recepcji) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem. Należy wchodzić do szkoły wejściem od strony Recepcji.
 7. Po wejściu do budynku rodzic/opiekun ma obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
 8. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Dzieci wnoszą na teren szkoły tylko potrzebne do nauki rzeczy. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby, większość potrzebnych do nauki rzeczy należy pozostawić w szkole.
 10. Woda w szkole będzie wydawana uczniom przez pracowników szkoły. Uczeń nie może korzystać samodzielnie z dystrybutora.
 11. Dzieci z jakimikolwiek symptomami chorobowymi (przeziębienie, kaszel, katar, biegunka itp.) będą niezwłocznie odsyłane do domu. Rodzic po otrzymaniu telefonu ze szkoły ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku kontaktu z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, szkoła powiadomi właściwe organy służby zdrowia. Do czasu przyjazdu rodziców dziecko będzie odizolowane od reszty grupy w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum dwóch metrów odległości od innych osób.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

Prosimy o informowanie szkoły o innych chorobach, które mogą mieć podobne objawy – np. o alergiach.