Regulamin świetlicy

PODSTAWOWA_1_3

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
FUNDACJI „ALTEREDU”

                                                                    Podstawa prawna:

                art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

§1.

                                                                       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
 2. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.
 3. Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

§2.

                                                                        CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
 2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
 3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu na świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
 4. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
 5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 7. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§3.

                                                                        ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 8.00 do 17.30. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic/opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela świetlicy do godziny 17.  Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 2. Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje Pełnomocnik Dyrektora Szkoły.
 3. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. 
 4. Liczba uczniów w świetlicy wynika z ilości złożonych przez rodziców deklaracji.
 5. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi.
 6. Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczyciela.
 7. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców, prawnych opiekunów oraz przez wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców, prawnych opiekunów.
 8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica, prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym u wychowawcy.
 9. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica, prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy mają zgodę na samodzielne wyjście. 
 10. Każda zmiana decyzji rodziców, prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
 11. Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się telefonicznie z rodzicem, prawnym opiekunem lub osobą wskazaną w karcie.
 12. Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. 

§4.

                        PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,
 2. poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez wszystkie osoby prowadzące zajęcia w świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,
 3. ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
 4. wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 5. doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,
 6. wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,
 7. korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

 Uczeń jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,
 3. respektowania poleceń nauczyciela świetlicy,
 4. zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,
 5. przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza szkołę,
 6. dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,
 7. uporządkowania zabawek i odłożenia na miejsce po skończonej zabawie.

 DODATKOWO W CZASIE PANDEMII:

 1. W czasie pobytu dziecka w świetlicy obowiązują takie same procedury jak w czasie pobytu na zajęciach lekcyjnych.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. W świetlicy uczniowie korzystają ze swoich przyborów. W szkole otrzymują materiały papiernicze i plastyczne. Wykonanych prac nie zabierają do domu.
 5. W czasie pobytu w świetlicy mogą przebywać na dworze w zależności od pogody.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali ogólnej, oraz w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla dzieci pod nadzorem opiekuna.
 8. Ograniczone zostają gry i zabawy kontaktowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020